Tillsyn av hund & katt

Lagen om tillsyn över hundar och katter (L 18, 1943:459) preciserar bl.a. vilket ansvar djurägare har vid hållandet av dessa djurslag. Lagen anger även vem som har rätt att omhänderta eller döda/avliva ett lösspringande/övergivet djur. Polismyndigheten har tillsynsansvaret för lagen.

Aggressiva hundar

Hundar som visat benägenhet att bita människor eller andra djur får inte vara lösa utomhus, såvida de inte hålls inom ett område som är betryggande inhägnat och till vilket utomstående inte har tillträde.

Övergivna katter

En katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad får avlivas av jakträttsinnehavaren eller någon som företräder denne. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av polisen.

Skadeståndsskyldighet

Hundägare är ersättningsskyldiga om hunden orsakat skada. Detsamma gäller den som mottagit hunden till underhåll (t.ex. hundpensionat) eller utnyttjande. Kattägare är inte ersättningsskyldiga enligt denna lag.

Måste jag koppla hunden?

Under tiden den 1 mars till den 20 augusti ska hundar inte springa lösa där det kan finnas vilt. Under resten av året ska hundar hållas under uppsikt och förhindaras från att driva eller förfölja vilt. Bestämmelserna ovan styrs av jaktlagen och innebär inte att hunden per automatik alltid måste vara kopplad. I praktiken är det dock få hundägare som kan uppnå lagens hårda krav utan att hunden hålls i koppel.