Projektet visade på vissa brister när det gäller både kommunernas tillsyn och hanteringen av djur vid uppstallning, drivning, bedövning och avlivning.

Vid en enkätundersökning, genomförd av Jordbruksverket under år 2000 bland landets kommuner, framkom att behovet av tillsyn i samband med slakt och annan avlivning var stort. (Skillnaden mellan slakt och avlivning är att vid slakt är avlivningens syfte att djuret skall bli livsmedel.) Varje år slaktas ca 80 miljoner djur vid svenska slakterier samt avlivas ett antal djur för andra ändamål. Därför beslutade Jordbruksverket att genomföra ett nationellt tillsynsprojekt kring slakt och annan avlivning. Projektet startade under 2002. Under hösten 2005 slutfördes projektet och har en rapport skickdaes till regeringen.

Brister har påvisats

Resultatet av projektet visar tydligt på de svårigheter som finns vid tillsyn av djurhanteringen vid slakt och annan avlivning. T ex har bara hälften av slakteriinspektionerna skett då slakt pågått. Projektet har också visat på ett antal brister när det gäller hantering av djuren vid uppstallning, drivning, bedövning och avlivning. Det finns också brister när det gäller tillgänglig reservutrustning, utbildning av personalen och upprättade nödplaner.

Åtgärder kommer att vidtas

Djurskyddsmyndigheten kommer tillsammans med kommunerna att följa upp flera brister hos tillsynsobjekten som har framkommit under projektet. Myndigheten ser även över möjligheten att kunna ha kontinuerliga utbildningar för kommunernas djurskyddsinspektörer när det gäller tillsyn vid slakt och annan avlivning. Forskning kring hantering av djur i slakterier kommer även i framtiden att vara ett prioriterat forskningsområde när Djurskyddsmyndighetens fördelar forskningsmedel.