Under våren 2006 ägde arbete rum med att fram nya hästföreskrifter. Kort därefter skickades det ut förslag om nya regler för hållande och skötsel av hästar på remiss.

Föreskriftsförslaget har arbetats fram i samråd tillsammans med hästnäringen i Sverige och med andra myndigheter. Målsättningen har varit att föreskrifterna ska vara bättre anpassade till hästarnas behov. De viktigaste förändringarna är att det införs krav på att alla hästar dagligen ska få röra sig fritt, att hästar ska ha social kontakt med företrädelsevis andra hästar, att de ska ha tillräckligt med grovfoder samt att tiden som en häst får stå uppbunden i spilta begränsas.

Befintliga spiltor kan användas

Spiltor är den uppstallningsform som i störst utsträckning begränsar hästens naturliga beteende. I förslaget till nya föreskrifter för häst stoppas därför nybyggnation av spiltor för permanent uppstallning av hästar. De spiltor som finns idag kan dock fortfarande användas under förutsättning att hästar inte hålls uppbundna mer än 16 timmar per dygn.

Enligt förslaget ska hästar kunna röra sig fritt i sina naturliga gångarter, genom att vistas i beteshage, rasthage eller motsvarande. För de som inte har tillgång till hagar kommer detta krav inte att utgöra ett hinder för verksamheten om de kan uppfylla kraven på andra sätt, till exempel genom att hästarna rastas i ridhus. Att hästar ska kunna röra sig fritt är väsentligt för att de ska ha möjlighet att bete sig naturligt.

Lättnader i reglerna

En lättnad i föreskrifterna är att hästar under den kalla årstiden får gå ute 16 timmar om dygnet utan tillgång till ligghall. Tidigare har ligghall krävts om hästarna under den kalla årstiden gått ute mer än 12 timmar om dygnet. Ytterligare en lättnad är att hästar får förvaras kortare perioder i transportfordonet vid till exempel tävlingar.

Myndighetens föreskriftsprojekt

Myndigheten reviderade just nu stora delar av det regelverk som togs över från Jordbruksverket och Centrala försöksdjursnämnden vid myndighetsstarten 2004. Syftet med revideringen är att säkerställa ett gott djurskydd och en hög djurvälfärd, att göra reglerna tydligare och enklare samt att få en säkrare koppling till forskning och beprövad erfarenhet. Det nya föreskriftsförslaget innebär att hållande och skötsel av hästar regleras i en egen föreskrift (saknummer L 101).

I projektets inledningsskede skickades en förfrågan om synpunkter på de befintliga föreskrifterna till ett stort antal myndigheter, organisationer och andra intressenter, och många värdefulla synpunkter har lämnats. Efter samrådsmöten och fortlöpande dialog skickas nu förslag till nya föreskrifter ut på remiss.