Forskning visar att fiskar känner smärta. Att använda fisk som levande bete är inte förenligt med djurskyddslagen.

Frågan har dykt upp om vilka regler som gäller vid försäljning och hållande av betesfisk. Till betesfisk räknas bland annat fisk som infångas och hålls för att användas vid hobbyfiske som till exempel isfiske på vintern eller abborrmete på sommaren. Vetenskapliga studier visar att fiskar känner smärta och därför kan det anses att endast död fisk får sättas på kroken som agn. Att använda levande betesfisk som agn är inte förenligt med djurskyddslagen. Denna form av användning kan också anses som djurplågeri enligt 16 kap. 13 § brottsbalken. Frågan om någon har gjort sig skyldig till djurplågeri prövas av allmän domstol.

Hållande av betesfisk

Hållande av betesfisk omfattas av djurskyddslagen (1988:534) och djurskyddsförordningen (1988:539). Utöver detta finns bestämmelser om hållande m.m. av fisk i föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:16) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby (omtryckt genom DFS 2005:8).

Bestämmelserna innebär bland annat att fisken ska hållas i akvarier eller liknande anläggningar där vattnets volym, yta och djup är anpassat efter fiskarnas storlek, antal och levnadssätt. Ett akvarium ska innehålla en inredning och en botten som motsvarar det som finns i varje fiskarts naturliga miljö. Fiskar som i vilt tillstånd söker skydd bland föremål eller i bottnen ska ha tillgång till gömslen i akvariet. Minst en sida av akvariet ska vara insynsskyddad om inte akvariets inredning ger fiskarna motsvarande skydd. Volymen bör inte understiga 40 liter om inte fiskarten är särskilt anpassad till vatten av små volymer.

Frågor och svar

1. Varför görs detta yttrande nu? Har det införts ett nytt förbud? Det har inte införts något nytt förbud eller någon ny regel utan endast svarat på vad som gäller enligt djurskyddslagen (1988:534). Frågan kom från en privatperson och handlade om vilka regler som gäller vid hållande och försäljning av betesfisk. Djurskyddslagen har riksdagen beslutat.

2. Omfattar djurskyddslagen fiskar?
Ja, men djurskyddslagen omfattar bara fiskar och andra djur som hålls av människan. Vilda djur omfattas inte av djurskyddslagen, så vild fisk som fiskas upp för att avlivas omedelbart faller utanför djurskyddslagens tillämpningsområde. Betesfisk som fångats in och där syftet är att hålla fisken vid liv, för förvaring och/eller för försäljning osv. hålls däremot av människan och omfattas därför av denna lag.

3. Är det straffbart att meta eller angla med levande bete?
Det kan vara det. I ett yttrande hade det sagts att användande av fisk som levande agn inte är förenligt med djurskyddslagen. I djurskyddslagens 2 § står det: Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande. Eftersom det innebär ett lidande för fisken att bli använd som agn, så är inte den hanteringen av fisk förenlig med 2 §.

Djurskyddslagens straffbestämmelse täcker inte 2 §, d.v.s. brott mot denna paragraf kan inte alltid bestraffas. Däremot är det enligt 16 kap. 13 § Brottsbalken (1962:700) straffbart att uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, genom misshandel, överansträngning eller vanvård eller på annat sätt, otillbörligen utsätta djur för lidande. Brottet kallas djurplågeri. Frågan är då vad som är ett otillbörligt lidande. Det går t.ex. att snegla på 2 § djurskyddslagen. I den mån någon utsätter ett djur för lidande i strid med djurskyddslagen så är det lidandet otillbörligt. Djurplågeri är straffbelagt med böter eller fängelse i högst två år. När det gäller fisk så finns det fällande domar från början på 1900 talet. Tre fall har avsett fisk som blivit fenbenskurna eller avflådda levande. Ett fall rörde en illa skadad gädda som förvarades i en sump. Det har aldrig, enligt tillgängliga uppgifter har, dömts till fängelse för djurplågeri mot fisk. Även Brottsbalken är beslutad av riksdagen.

Det är inte straffbart att t.ex. använda mask som levande bete.Det finns inga vetenskapliga belägg för att maskar upplever smärta och därmed skulle kunna anses lida av att användas som agn.

4. Får man förvara levande bete i en hink, sump, mörtstuga etc?
Ja men bara om man har tillräcklig vattenvolym och syresättning för att fisken ska må bra under tiden man förvarar den. Det finns inga detaljföreskrifter för denna typ av hållande, men man ska uppfylla djurskyddslagens allmänna krav på att djuret ska behandlas väl och hållas på ett sådant sätt att det främjar djurets hälsa. Bete som hålls på detta sätt ska dock dödas innan det används som agn.


5. Vem ska se till att djurskyddslagen efterföljs?
När det gäller efterlevnaden av djurskyddslagen är det kommunen som har det lokala tillsynsansvaret. Ansvaret gäller alla djur som omfattas av djurskyddslagen.

6. Många anser att lagen är konstigt utformad då det är ok att fiska med gäddsaxar som sliter sönder ögon och käkar, nät där fisken sitter fast i timmar och andra redskap som antagligen skapar ett större lidande för fisken. Vad anses om det?
Det finns såklart förståelse för att det förs diskussioner om olika fiskemetoders lämplighet. Som förklarat ovan omfattas inte vild fisk av djurskyddslagen och ligger därför utanför svenska myndigheters ansvarsområde. Frågor som rör fiskemetoder bör tas upp med Fiskeriverket.

7. Finns det stort engagemang i frågan?
Ja, det finns det. Reaktionerna från sportfiskare och allmänhet har varit både positiva och negativa. En del sportfiskare tycker att myndigheter lägger sig i något som de inte borde lägga sig i eftersom de alltid har gjort detta. Andra sportfiskare tycker att det är bra att myndigheter yttrat sig eftersom användande av fisk som levande bete är något som svärtar ner sportfisket. Från den allmänhet som inte fiskar så har det också delats ut en del positiva och en del negativa reaktioner. Det finns de som tycker det är självklart att man inte ska få utsätta fångad fisk för lidande och det finns de som tycker frågan är löjlig eftersom fisk i deras mening helt saknar värde. Till skillnad från de senare finns det sympatier från allmänheten och sportfiskarnas åsikt att fisk är ett djur med stort värde.