För djurhållning i stallar som var i bruk före den 17 februari 2003 trädde vissa av de nya föreskrifterna i kraft först efter viss tid, så kallad övergångstid. I broschyren är dessa föreskrifter färgmarkerade och i marginalen anges det årtal då de träder ikraft. Under tiden fram till dess att de nya bestämmelserna träder i kraft gäller Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 1993:129, L 100) om djurhållning inom lantbruket m.m.

Vid förprövningspliktig åtgärd på grund av om- eller tillbyggnad gäller dock de nya föreskrifterna.

Byggnaden ska godkännas

En ny-, om- eller tillbyggnad av ett stall eller annat förvaringsutrymme för fjäderfä ska godkännas på förhand från djurskydds- och djurhälsosynpunkt av länsstyrelsen, s.k. förprövning. Kravet på förprövning gäller även när en byggnad som tidigare har använts för annat ändamål, tas i anspråk eller inreds som djurstall. Som ombyggnad räknas alla byggnadsåtgärder i befintliga byggnader, där man antingen förändrar stallets planlösning eller byter inredningstyp. Reparation ochunderhåll av befintlig inredning utan att stallets planlösning förändras, behöver inte förprövas.

Kravet på förprövning gäller inte om antalet fjäderfän som ryms på anläggningen efter en planerad byggnadsåtgärd är mindre än 500 (för strutsfåglar gäller antalet 3). Med anläggning avses i detta sammanhang en eller flera byggnader som är belägna på samma fastighet. Djurskyddsbestämmelserna gäller dock utan undantag även för stallar som är undantagna kravet på förprövning. Om flera djurslag hålls i samma utrymme i en byggnad avgörs kravet på förprövning genom att för varje djurslag beräkna kvoten mellan det planerade antalet djur som ska finnas på anläggningen och nedan angivet antal djur. Kravet på förprövning gäller inte om summan av de framräknade kvoterna understiger 1,0.

Det antal djur som ska användas vid beräkning av kvoterna är 5 hästar, 10 vuxna nötkreatur, 20 ungnöt, 10 vuxna grisar, 50 slaktgrisar, 100 tillväxtgrisar, 20 vuxna får, 20 vuxna getter, 500 fjäderfän utom strutsfåglar eller 3 strutsfåglar (struts, emu och nandu).

Ansökan om förprövning görs hos länsstyrelsen. Ansökan ska göras på en särskild blankett som tillsammans med byggnadsritningar lämnas till länsstyrelsen. Observera att inga byggnadsåtgärder får påbörjas innan länsstyrelsen beslutat om förhandsgodkännande. Innan byggnaden får tas i bruk – eller om länsstyrelsen finner det är mer lämpligt, snarast möjligt därefter – ska länsstyrelsen göra en besiktning. Vid besiktningen kontrolleras att byggnaden är uppförd och utrustad enligt de tidigare godkända handlingarna.