Det finns olika skäl till att djur avlivas. Sällskapsdjur avlivas oftast eftersom de på grund av ålderskrämpor eller sjukdom inte kan leva ett liv utan lidande. Lantbruksdjur avlivas oftast därför att de ska bli livsmedel. Pälsdjur avlivas för att pälsen ska tas tillvara som råvara vid framställning av skinn- och pälsprodukter. Försöksdjur avlivas som en del av djurförsöket.

Vid jakt avlivas vilda djur, antingen för att de ska bli livsmedel eller för att minska stammen av ett visst djurslag. Jakt på vilda djur regleras i jaktlagen (1987:259). Naturvårdsverket utövar den centrala tillsynen över jaktlagen.

Djur som fångas levande i fångstfälla intar en särställning eftersom de befinner sig i fångenskap när de sitter i fällan. Därmed gäller djurskyddslagen när de avlivas i fällan.

Djurskyddslagen (1988:534) och med stöd av denna lag meddelade författningar reglerar skyddet för djur i fångenskap. Den s.k. portalparagrafen, 2 §, anger att djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Övriga djurskyddsregler är förtydliganden av denna paragraf. 9 § djurskyddslagen anger att ett sjukt eller skadat djur snarast skall ges nödvändig vård, om inte sjukdomen eller skadan är så svår att djuret måste avlivas omedelbart. Även avlivning av djur omfattas av lagens krav på skydd mot lidande.

Avlivningsmetoder

Grundläggande krav på en avlivningsmetod är att djuren omedelbart försätts i ett tillstånd av medvetslöshet som varar tills döden inträder. Avlivning av sällskapsdjur skall ske på ett sätt som följer djurskyddslagens krav att djuret ej utsätts för lidande. Det finns dock endast föreskrifter om hur avlivningen skall utföras för vissa djurslag.

Avlivning av sällskapsdjuren hund och katt regleras i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om avlivning av hundar, katter och vissa pälsdjur (DFS 2004:7, L 24). Hundar över åtta dagars ålder får endast avlivas genom överdos av narkosmedel under veterinärs överinseende skjutning med ett vapen på sätt som framgår av föreskrifterna. Hundvalpar under åtta dagars ålder får även avlivas med ett slag mot huvudet på sätt som framgår av föreskrifterna.

Mink och räv får avlivas med koldioxid, genom överdos av narkosmedel eller med elektrisk ström, på sätt som närmare anges i 7 § L 24..