Den 5 januari 2007 träder en ny EG-förordning om djurtransporter i kraft.

En mer genomgripande förändring av föreskrifterna kommer att slutföras under första halvåret 2007. Några ytterligare ändringar har dock gjorts redan i detta första steg. Det gäller t ex den tidigare regeln om en gräns vid 30 minuter för när föreskrifterna börjar gälla för transport av egna djur. Denna har ersatts av en gräns vid 50 km i likhet med vad som anges i förordningen. Detta kommer sannolikt att förbättra djurskyddet, då tidspressen försvinner.

Det har också införts lättnader för den som transporterar egna djur i mindre omfattning kortare sträckor än 65 km, då fordonen för dessa transporter inte behöver godkännas. Den som transporterar andras djur, liksom den som transporterar egna djur i större omfattning, t.ex. inom suggringar, korta sträckor ska dock ha sitt fordon och behållare som djuren förvaras i godkända.

Några blankettkrav har tagits bort, bl a gäller det vid tävling med hästar. Det är en onödig administrativ börda eftersom det enligt de avtal mellan de nordiska länderna som bestämmelsen bygger på inte krävs någon särskild blankett. Veterinärens signatur på ett dokument som styrker hästens deltagande i tävling räcker.

Kontroll av färdjournaler (f.d. färdplan) skärps. Tidigare har denna utförts av de officiella veterinärerna i anslutning till transporten. Systemet har inte fungerat tillfredsställande eftersom veterinärerna ofta inte har tillräckliga resurser för att göra en noggrann kontroll av planen och transportörerna i många fall inte haft en ifylld resplan när veterinären utfärdat hälsointyget.